Na karcie Kolejki grup przechwytujących w gadżecie Kontrola kolejek i agentów można monitorować do 5 różnych kolejek grup przechwytujących. W tym celu musisz najpierw skonfigurować grupy przechwytujące do monitorowania, zob. Konfigurowanie kolejek grup przechwytujących.

Do każdej kolejki można przypisać różne poziomy alarmów, zależnie od liczby połączeń w kolejce i czasu najdłuższego oczekiwana na połączenie. Z poziomu okna kolejek można również odpowiedzieć na połączenie z danej kolejki. Gadżet umożliwia także filtrowanie wyświetlanych połączeń w kolejce.

gadget queues

W oknie kolejek dla każdej grupy przechwytującej wyświetlane są ikony pojedynczych połączeń w obrębie danej grupy. Po prawej stronie gadżetu wyświetlana jest liczba połączeń w kolejce oraz najdłuższy czas oczekiwania na połączenie.

Maksymalizacja okna kolejek

Jeśli gadżet Kontrola kolejek i agentów zostanie zmaksymalizowany przez kliknięcie ikony show gadget, ikona każdego połączenia w kolejce również zostanie powiększona i będzie zawierać informacje o połączeniu.

icon_queued_large

Okno alarmów kolejki

System umożliwia ustawienie dwóch wartości granicznych alarmów dla każdej z monitorowanych grup przechwytujących.

Liczba połączeń w kolejce
Ten alarm jest generowany, kiedy zostanie przekroczona maksymalna liczba zakolejkowanych połączeń oczekujących dla danej grupy przechwytującej. Po wygenerowaniu alarmu ikona dodatkowego połączenia zmienia kolor z zielonego na czerwony. Dodatkowo cyfra określająca liczbę połączeń oczekujących również zmienia kolor na czerwony.

Najdłuższy czas oczekiwania
Ten alarm generowany jest, kiedy przekroczony zostanie maksymalny czas oczekiwania na odebranie połączenia zakolejkowanego dla danej grupy przechwytującej. Po wygenerowaniu alarmu wskaźnik najdłuższego czasu oczekiwania zmieni kolor na czerwony.

Aby rozpocząć monitorowanie kolejki:

1.Kliknij przycisk Start.

Aby zakończyć monitorowanie kolejki:

1.Kliknij przycisk Stop.

Aby wyświetlić szczegóły połączenia:

1.Umieść kursor nad ikoną połączenia oczekującego. Wyświetlone zostaną szczegóły połączenia (nazwisko, numer i temat), o ile są dostępne.

Aby odpowiedzieć na połączenie z kolejki:

1.Kliknij ikonę danego połączenia z kolejki. Zostało odebrane pierwsze połączenie z kolejki.

Aby przefiltrować połączenia w kolejce:

Do filtrowania połączeń w obrębie danej kolejki możesz użyć listy rozwijanej zawierającej filtry. Wyświetlane połączenia zostaną uszeregowane wg numerów lub wg najdłuższego czasu oczekiwania.

1.Kliknij listę rozwijaną w lewym górnym rogu gadżetu i wybierz żądany filtr.

Najdłuższy czas oczekiwania:
Wyświetlane są szczegóły dotyczące czasu oczekiwania dla wszystkich połączeń.

Nazwisko dzwoniącego
Po wprowadzeniu wartości oddzielonych przecinkiem wyświetlone zostaną tylko połączenia odpowiadające wprowadzonym kryteriom.

Temat:
Po wprowadzeniu wartości oddzielonych przecinkiem wyświetlone zostaną tylko połączenia odpowiadające wprowadzonym tematom.

Priorytet połączenia:
Priorytet, wg którego filtrowane będą połączenia, wybiera się z listy rozwijanej. Priorytet to wartość przypisana do połączenia przez system telefoniczny.

2.Kliknij ikonę gadget_queues_icon_search, aby zastosować filtr (z wyjątkiem filtra Najdłuższy czas oczekiwania, który jest stosowany natychmiastowo). Pamiętaj, że ikona ta jest aktywna tylko jeśli w kolejce znajdują się połączenia odpowiadające wprowadzonym kryteriom.