Użytkownik posiadający kod logowania do systemu telefonii może korzystać z dowolnego telefonu w systemie jako własnego numeru wewnętrznego. Możliwość pracy przy dowolnym telefonie nosi nazwę „hot desking”.