Możliwa jest edycja profili domyślnych oraz profili utworzonych przez użytkownika.

Aby edytować profil:

1.W prawym górnym rogu okna wtyczki kliknij plugin_set. Kliknij opcję Ustawienia.

2.W lewym panelu nawigacji okna dialogowego Ustawienia ogólne kliknij opcję Profile.

3.W sekcji Wybór profilu wybierz profil. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Profile.

4.Kliknij opcję Edytuj. Edytuj ustawienia profilu.

5.Kliknij przycisk OK.