Można eksportować i importować katalog osobisty za pomocą aplikacji one-X Portal.

Nie możesz dodać więcej kontaktów niż 250 do katalogu osobistego. Jeśli całkowita liczba rekordów przekracza 250, podczas importowania kontaktów system wyświetla komunikat o błędzie.

Jeżeli w trakcie importowania pliku .CSV jeden lub więcej rekordów nie spełnia określonych warunków sprawdzania poprawności, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie ze szczegółami, takimi jak przyczyna niepowodzenia procesu importowania. Można wyeksportować listę błędów jako dokument HTML. Nadal można jednak kontynuować importowanie pozostałych rekordów, które są poprawne lub anulować proces importowania rekordów.

W czasie importowania pliku .CSV w formacie innym niż format programu Outlook (np. pliki utworzone poprzez wyeksportowanie kontaktów z poczty Gmail, Yahoo, Outlook i innych aplikacji) wszystkie kontakty dodawane są jedynie do grupy Wszystkie.

Można eksportować tylko kontakty znajdujące się w grupie Wszystkie.

Aby poznać format pliku, ręcznie utwórz wpis katalogu osobistego, a następnie wyeksportuj katalog. Plik wynikowy zawiera wszystkie nagłówki potrzebne do zaimportowania pliku.

Wymagania wstępne

Sprawdź, czy w przeglądarce jest włączona funkcja blokowania okien wyskakujących.

Aby zaimportować katalog osobisty:

1.Na karcie katalogu osobistego kliknij opcję ImportIcon Importuj. Zostanie wyświetlone okno Wybierz plik do zaimportowania.

2.Kliknij opcję Przeglądaj, aby wybrać plik .CSV do zaimportowania.

3.Kliknij przycisk Importuj. W katalogu osobistym zostaną wyświetlone zaimportowane kontakty.

Aby wyeksportować katalog osobisty:

1.Na karcie katalogu osobistego kliknij opcję ExportIcon Eksport.

2.System wyeksportuje kontakty z katalogu osobistego do domyślnej lokalizacji pobierania dla przeglądarki.

Jeśli w Twojej przeglądarce jest włączone blokowanie okien wyskakujących, wybierz ich odblokowanie dla adresu one-X Portal.

Plik ma nazwę PersonalDirExport.csv z prefiksem będącym nazwą użytkownika.

3.System wyświetla również liczbę wyeksportowanych rekordów. Kliknij przycisk Zamknij.

4.Przeglądaj katalog pobierania przeglądarki. W ostatniej kolumnie każdego rekordu w eksportowanym pliku.CSV dołączane są informacje o grupach utworzonych w aplikacji one-X Portal.