Telefon używany równolegle z one-X Portal wpłynie na niektóre aspekty działania one-X Portal. Rozdział ten zawiera notatki związane z tego typu oddziaływaniem.

Rejestr połączeń

Rejestr połączeń jest przechowywany w systemie telefonii jako część ustawień użytkownika. Przechowywanych jest do 30 zapisów, przy czym po osiągnięciu limitu nowe rekordy zastępują najstarsze. Wyjątek: W przypadku powtarzających się połączeń wychodzących lub przychodzących z tego samego numeru istniejący wpis jest aktualizowany i liczba połączeń zawartych we wpisie rośnie.

W przypadku połączeń przychodzących domyślnie do rejestru połączeń są dodawane jedynie połączenia osobiste (nie grupy przechwytujące), które zostały odebrane przez użytkownika lub które nie zostały odebrane.

Nieodebrane połączenia
Połączenia, które nie zostały odebrane, ale zostawiono wiadomość głosową, lub zawierające numer wewnętrzny, nie są rejestrowane jako nieodebrane. Jednak administrator systemu telefonii może skonfigurować rejestrowanie nieodebranych rozmów.

Nieodebrane połączenia grup przechwytywania
Domyślnie rejestrowane są tylko odebrane połączenia. Jednak administrator systemu telefonii może skonfigurować rejestr połączeń w taki sposób, aby były rejestrowane nieodebrane połączenia wybranych grup przechwytujących.

Automatyczne usuwanie
Zapisy starych połączeń są automatycznie usuwane, gdy rejestr połączeń osiągnie maksymalną wielkość i trzeba dodać nowy rekord. Dodatkowo administrator systemu telefonii może skonfigurować system w taki sposób, aby usuwać pozycje rejestru po określonym czasie.

Rejestr połączeń telefonicznych

W przypadku korzystania z telefonu z serii 1400, 1600, 9500 lub 9600 z przyciskiem Rejestr połączeń lub Historia oraz w przypadku korzystania z telefonu z serii M-Series lub T-Series, domyślnie ten sam rejestr połączeń wyświetlany jest w one-X Portal oraz w telefonie. Możesz wówczas używać oraz edytować rejestr połączeń zarówno z poziomu telefonu, jak i poprzez one-X Portal. Obie zmiany nastąpią równolegle.

W przypadku korzystania z innego typu telefonu z funkcją rejestru połączeń, rejestr ten będzie przechowywany w pamięci telefonu oraz będzie niezgodny z rejestrem połączeń, pokazywanym przez one-X Portal. Połączenia nawiązane przez one-X Portal nie są wyświetlane w rejestrze połączeń telefonu i odwrotnie.

W każdym z wymienionych przypadków rejestr połączeń one-X ograniczony jest do wyświetlania 255 wpisów.

Katalog osobisty

W przypadku korzystania z telefonu z serii 1400, 1600, 9500 lub 9600 z przyciskiem Kontakty lub telefonu z serii M-Series, T-Series lub T3 Series możesz także używać katalogu osobistego z poziomu telefonu oraz edytować za jego pomocą.

1. Kontakty dodawane do katalogu osobistego są zapisywane zarówno przez aplikację one-X Portal, jak i przez system telefoniczny, a następnie synchronizowane. Aplikacja one-X Portal i system telefonii mogą przechowywać kontakty użytkownika tylko w katalogu osobistym 250 (z zastrzeżeniem jego własnych ograniczeń systemowych).

Wszystkie kontakty dodane z wtyczki Avaya IP Office Plug-in są wyświetlane w grupie Outlook na karcie Osobiste. Są przechowywane tylko w aplikacji one-X Portal i są to dodatkowe kontakty, oprócz maksymalnie 250 kontaktów w katalogu osobistym.

2.Kontakty można edytować w telefonie lub w aplikacji one-X Portal.

3.Kontakty z katalogu osobistego wyświetlane przez one-X Portal mogą zawierać kilka numerów z jednym wybranym jako bieżący Główny telefon. Odpowiadający zapis w systemie telefonicznym zawiera tylko jeden numer, który zostanie zmieniony na aktualnie wybrany Główny telefon w aplikacji one-X Portal w przypadku jego zmiany.

Liczba połączeń

Aplikacja one-X Portal nie ogranicza liczby połączeń, które można wykonywać i odbierać. Mimo iż jednocześnie możesz posiadać tylko jedno aktywne połączenie, wiele połączeń może być wstrzymanych w tym samym czasie. System telefoniczny ogranicza jednak liczbę przychodzących połączeń, które możesz odebrać.

Telefony z przyciskami aktywności
Wiele telefonów Avaya ma programowalne przyciski konfigurowane przez administratora systemu jako przyciski aktywności. W przypadku używania tego typu telefonu każde wykonywane lub odbierane połączenie korzysta zwykle z przycisku aktywności i może być kontrolowane za jego pomocą (naciśnij, aby wstrzymać, przywrócić, wyświetlić szczegóły itd).

Dla połączenia przychodzącego połączenie to jest przedstawiane na specjalnym przycisku aktywności, jeżeli jest on dostępny. Jeżeli żaden przycisk aktywności nie jest dostępny, system telefoniczny potraktuje połączenie tak, jakbyś był zajęty dla kolejnych połączeń przychodzących.

Dla połączeń wychodzących możesz użyć one-X Portal do wykonania dodatkowych połączeń wychodzących nawet jeżeli wszystkie przyciski aktywności w telefonie są aktualnie w użyciu. W takim przypadku niektóre połączenia nie będą reprezentowane przez przycisk aktywności na telefonie, a tym samym nie będzie możliwe zarządzanie nimi za jego pomocą.

Telefony bez przycisków aktywności
Jeżeli używany telefon nie posiada przycisków połączeń, ustawienie Połączenia oczekujące skonfigurowane przez administratora systemu zarządza liczbą połączeń, które możesz odebrać.

Jeżeli ustawienie Połączenia oczekujące jest włączone, możesz użyć aplikacji one-X Portal do odebrania kolejnego połączenia przychodzącego. Kiedy obsługiwane są dwa połączenia, dla każdego kolejnego połączenia przychodzącego system telefoniczny traktuje Twój telefon jako zajęty. Jednak użycie aplikacji one-X Portal wciąż pozwala na wykonanie dodatkowych połączeń wychodzących.

Jeżeli ustawienie Połączenia oczekujące jest wyłączone, w przypadku jednego obsługiwanego połączenia system telefoniczny traktuje Twój telefon jako zajęty. Jednak użycie aplikacji one-X Portal wciąż pozwala na wykonanie dodatkowych połączeń wychodzących.

Uwagi

1.Jednocześnie możesz mieć tylko jedno aktywne połączenie. Po połączeniu z kolejnym dzwoniącym (przez wykonanie połączenia, odebranie połączenia, odebranie zaparkowanego połączenia, przywrócenie wstrzymanego połączenia itd.) bieżące połączenie aktywne zostanie automatycznie wstrzymane. Funkcja ta nosi nazwę Automatyczne wstrzymanie. Twój administrator systemu może wyłączyć Automatyczne wstrzymanie dla całego systemu. W takim przypadku (po nawiązaniu nowego połączenia) każde bieżące połączenie będzie rozłączane.

2.Połączenia zaparkowane nie będą uwzględnione. W przeciwieństwie do wstrzymanych połączeń, są one zaparkowane w systemie telefonicznym, a nie w Twoim telefonie.

Połączenia przychodzące

Połączenia wskazane w one-X Portal są nadal w pełni kontrolowane przez ustawienia systemu IP Office. Są to na przykład ustawienia oczekiwania na połączenie, liczba przycisków aktywności itd. Dotyczy to zarówno połączeń bezpośrednich do Ciebie, jak i połączeń do grup przechwytujących, których jesteś członkiem. Kwestie połączeń przychodzących niepowiadamiających użytkownika one-X Portal są związane z ustawieniami systemu IP Office.

Połączenia wychodzące

Nawiązywane połączenia wychodzące podlegają ustawieniom programu IP Office. Jedyna różnica związana z wykonywaniem połączeń z telefonu polega na tym, że aplikacji one-X Portal możesz używać do wykonywania dodatkowych połączeń. Na przykład kiedy wszystkie przyciski aktywności na telefonie są używane, nadal możesz użyć one-X Portal do wykonania dodatkowych połączeń.

W przypadku niektórych telefonów rejestr połączeń wyświetlony w telefonie i funkcja ponownego wybierania numeru korzystają z informacji przechowywanych w telefonie. Zwykle nie obejmuje to połączeń wykonanych z użyciem one-X Portal.

Przyciski gadżetu połączeń

Kiedy użytkownik korzysta z telefonu, którego odebrania system IP Office nie może wymusić, występują opisane niżej różnice. Dotyczy to telefonów analogowych oraz niektórych telefonów SIP i DECT.

Kiedy połączenie przychodzące pojawia się gdy telefon jest w użyciu, one-X Portal nie pokaże przycisku Odbierz. Konieczne jest ręczne odebranie telefonu (za pomocą przycisków telefonu) w celu przyjęcia rozmowy. Obejmuje to telefony B179, J129 i H175. Użycie przycisku w portalu do odbierania połączeń jest obsługiwane dla telefonów serii 1100/1200 i E129.

W przypadku nawiązywania połączenia poprzez one-X Portal, gdy telefon jest odebrany (na przykład po wprowadzeniu numeru i kliknięciu przycisku Połącz lub po wybraniu odtwarzania wiadomości głosowej), system telefonii zadzwoni do ciebie i dopiero po odebraniu nawiąże rozmowę wychodzącą.

Niektóre telefony pozwalają na działania takie jak wprowadzenie numeru bez przechodzenia w tryb oczekiwania. Jest to tak zwane wybieranie en-bloc. System IP Office, a więc i aplikacja one-X Portal, nie mają informacji o takim działaniu do momentu przesłania przygotowanych numerów z telefonu.

Dotyczy to zwykle telefonów w systemie DECT i telefonów SIP.

Telefony Avaya 1400, 1600, 9500, 9600, M-Series i T-Series można opcjonalnie skonfigurować do stosowania wybierania en-bloc.

Uwaga: Tryb oczekiwania dostępny w telefonach serii 1100 nie ma zastosowania w aplikacji one-X Portal.