Tryb telepracownika umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą telefonu w zdalnej lokalizacji, przy czym połączenia są inicjowane i przechodzą przez system telefoniczny. Wymaga to również aktywnej transmisji danych z lokalizacji, dla której ma nastąpić połączenie przeglądarki z serwerem one-X Portal firmy. Ten tryb jest dostępny wyłącznie, jeśli został skonfigurowany przez administratora systemu.

Połączenia wykonywane są za pomocą aplikacji one-X Portal. System telefoniczny wykona połączenie na skonfigurowany numer telepracownika, a po odebraniu wykona połączenie na wybrany numer tak, jak gdyby wybrano go z użyciem normalnego numeru wewnętrznego, telefonu domowego lub komórkowego. Numery, z którymi możesz się połączyć, będą nadal podlegać ewentualnym istniejącym normalnym ograniczeniom dotyczącym wybierania numerów.

Połączenia przychodzące na normalny numer wewnętrzny będą przekierowywane na numer telepracownika, a dołączone szczegóły połączenia wyświetlane będą w aplikacji one-X Portal.

Po wybraniu trybu telepracownika zostaniesz wylogowany ze swojego normalnego numeru wewnętrznego. Po zakończeniu trybu telepracownika numer wewnętrzny przywracany jest do normalnego numeru wewnętrznego telefonu, jeżeli został on przypisany i jeżeli nie jest aktualnie używany przez innego użytkownika usługi hot desking. Jeżeli nie posiadasz przypisanego numeru wewnętrznego lub nie jest on dostępny, zostaniesz potraktowany jak wylogowany z systemu telefonicznego, a połączenia przychodzące do Ciebie będą przekazywane do poczty głosowej (jeżeli jest ona dostępna) lub dzwoniący usłyszy sygnał zajętości.

W przypadku zalogowania się do swojego numeru wewnętrznego i komórkowego, a następnie zmiany obecności i wiadomości o statusie przy użyciu jednego z klientów, zmiana ta synchronizowana jest z drugim klientem.

Telefon w lokalizacji numeru telepracownika traktowany jest jako pojedyncza linia telefoniczna. Po włączeniu opcji oczekiwania na połączenie w konfiguracji telefonu może ona zostać użyta do obsługi pojedynczego dodatkowego połączenia, kiedy nawiązane jest istniejące połączenie przez system telefonii.

options telecommuter

Włącz tryb telepracownika
Wybranie tej opcji powoduje włączenie trybu telepracownika i wyświetlenie bieżących ustawień telepracownika.

Numer
Wprowadź numer telepracownika, do którego mają być przekierowywane połączenia. Musi to być numer, który może zostać wybrany bezpośrednio z systemu telefonicznego.

Wykonaj połączenie testowe
Po wybraniu tej opcji oraz uaktywnieniu tego profilu system telefoniczny wykona połączenie na numer telepracownika. Należy pamiętać, że po zalogowaniu do aplikacji one-X Portal z tym profilem ustawionym jako aktywny nie zostanie wykonane połączenie testowe.

Nie odkładaj słuchawki
To ustawienie kontroluje sposób korzystania z połączenia systemu telefonicznego z numerem telepracownika.

Jeśli nie wybrano
W tym trybie system telefoniczny wybiera numer telepracownika tylko wówczas, kiedy jest to wymagane, tzn. w przypadku wykonywania lub odbierania dla ciebie połączenia. Przykładowo, po wykonaniu połączenia za pomocą aplikacji one-X Portal system telefoniczny zadzwoni na numer telepracownika i dopiero po odebraniu nawiąże połączenie z numerem wybranym w aplikacji one-X Portal. Połączenie można zakończyć za pomocą aplikacji one-X Portal lub przez odłożenie słuchawki.

W tym trybie możliwe jest, aby numer telepracownika także odbierał i wykonywał połączenia niebędące połączeniami trybu telepracownika. Połączenia telepracownika można rozpoznać, ponieważ są one wyświetlane w aplikacji one-X Portal.

Połączenia nie zostaną zrealizowane, jeżeli system telefoniczny wykryje korzystanie z niewłaściwego typu łącza (początek pętli analogowej lub emulacja początku pętli analogowej).

Połączenia na pager nie są przekierowywane na numer telepracownika. Połączenia typu interkom i połączenia bezpośrednie będą przekierowywane jako normalne połączenia.

Jeśli wybrano
Po wybraniu tej opcji oraz uaktywnieniu tego profilu system telefoniczny wykona połączenie na numer telepracownika. Po odebraniu należy pozostaw połączenie jako otwarte (odebrane). Następnie użyj aplikacji one-X Portal do wykonywania, odbierania i zarządzania połączeniami bez odkładania słuchawki między połączeniami.

Ta opcja powinna być używana w przypadku, gdy stosowane są łącza początku pętli analogowej lub łącza emulacji początku pętli analogowej lub kiedy zachodzi podejrzenie ich stosowania. Dotyczy to również telefonów komórkowych połączonych z bramkami GSM na łączach analogowych.

Jeżeli w tym trybie połączenie ciągłe zostanie zakończone przy obecności połączeń wstrzymanych lub zaparkowanych, nawiązanie nowego połączenia za pomocą aplikacji one-X Portal w celu wznowienia lub wyparkowania czasami może nie zadziałać.