I den nedre delen av samtalsgadgeten visas uppgifter om samtalet.

pa calls details

Samtalsflikar

Samtalsflikarna till höger visar en flik för det aktuella uppkopplade samtalet och en flik för varje samtal som väntkopplats eller aviseras. Varje flik har en samtalsstatusikon för samtalet med uppringarens nummer eller tillhörande namn.

Du kan klicka på flikarna för att välja vilket samtal du vill visa uppgifter om i mittrutan utan att påverka det aktuella uppkopplade samtalet.

När ett nytt samtal ankommer markeras fliken automatiskt för att visa uppgifter om det nya samtalet. På motsvarande sätt väljs fliken automatiskt när du ringer ett nytt samtal.

Samtalsknappar

Knapparna som visas till vänster används för att utföra åtgärder på samtalet vars uppgifter visas i mittrutan, dvs. den valda fliken. Knapparna är nedtonade när de inte kan användas.

Samtalsuppgifter

Samtalsuppgifterna i mittrutan visar följande uppifrån och ned:

Uppringarens namn och nummer
Den översta raden visar uppringarens nummer. Om telefonsystemet kan associera ett namn med numret visas namnet och sedan numret inom parentes. Telefonsystemet kan associera ett namn genom att matcha numret mot poster i systemadressboken eller i din personliga adressbok.

Vidarekopplat samtal
Om ett samtal har överförts visas namnet på den överförda personen följt av källan för överföringen inom parentes.
pa call details transfer

Vidarekopplat samtal
Om ett samtal har vidarekopplats till dig visas namnet på den som ringer följt av > och namnet på den person som vidarekopplade samtalet till dig. Det här används också för sökgruppsamtal och visar uppringaren och sökgruppen.
pa call details forward

Sökgruppssamtal
Ett gruppsamtal som visar information om den inringande, följt av > och namnet på gruppen som hanterar samtalet.
pa hunt group call

Återkommande samtal
A < följt av information om den inringande indikerar att ett samtal återkopplas till dig av en viss orsak, såsom att det är i vänteläge eller har parkerats för länge. Det kan även indikera en återuppringning du konfigurerar från telefonen eller återuppringning som konfigureras genom portalen, i de fall när du besvarar systemet rings den aktuella användaren upp.
pa returning call

Samtalsämne
Denna rad visas bara om ett ämne har valts för samtalet. Samtalsämne kallas även "samtalstagg".

Ämnet är ett kort textmeddelande som kan kopplas till ett samtal. Om det finns ett ämne kopplat till samtalet visas det. Beroende på vilken telefon som används, kan ämnet även visas på telefonen.

Du kan använda one-X Portal för att fylla i ämne när du ringer eller överför ett samtal. Taggen visas för dig och även för den andra parten, om parten är en annan intern användare och har en passande telefon eller också använder one-X Portal.

Telefonsystemet kan också lägga till ett ämne till ett samtal om det har konfigurerats av systemadministratören.

Kontokod
Denna rad visas bara om en kontokod har valts för samtalet.

Om det finns en kontokod kopplad till samtalet visas den.

Du kan använda one-X Portal för att ställa in ett kontokod när du ringer eller överför ett samtal. Du kan också lägga till en kontokod under ett samtal, se Lägga till kontokod.

Telefonsystemet kan koppla en kontokod till ett samtal automatiskt baserat på uppringarens telefonnummer.

Samtalstimer
När du ringer ett samtal startar systemet samtalstimern. När samtalet besvaras, startas samtalstimern om och fortsätter tills du kopplar bort samtalet. Vid samtal med en analog telefonlinje startas timern inte om när samtalet besvaras.